Bra underhållsplan med tidsplanering och schemaläggning

Vilka konsulttjänster kan Perfecta erbjuda vid fasadrenovering?

Olika typer av fasadrenovering

Fasadrenovering är precis som det säger att renovera en fastighets fasad och det är något i stort sett alla fastigheter är i behov av med jämna mellanrum.

Vanliga fasader, på flerbostadshus är trä, betong, tegel eller puts. Livslängd för dessa fasader och de materialsom de är gjorda av varierar. Vad som menas med teknisk livslängd är hur länge produkten uppfyller efterfrågad funktion med rekommenderat underhåll.

Underhållsbehovet varierar naturligtvis från byggnad till byggnad beroende på huruvida omfattande underhållet varit genom åren, typ av material som används ooh det geografiska läge. Faktorer som utsatthet av väder och vind har större betydelse för vissa fasadtyper.

Gemensamt är dock att alla fasader behöver renoveras någon gång. Det finns lättare och mer omfattande underhåll beroende på fasadens beskaffenhet.

 1. Tvätt
 2. Ommålning/infärgning
 3. Partiellt byte
 4. Fullständigt byte

Underhåll- och renoveringsbehov för olika fasadtyper

Underhållsbehov:

 • Trä –Behöver regelbundet målas eller oljas för att skydda mot väta och röta.
 • Tegel -Relativt underhållsfritt, men kan behöva fogas om då och då.
 • Sten –Mycket underhållsfritt, men kan behöva rengöras regelbundet.
 • Betong -Behöver målas eller putsas regelbundet för att skydda mot sprickbildning och korrosion.
 • Puts -Behöver målas regelbundet för att skydda mot väta och smuts.
 • Glas –Behöver rengöras regelbundet för att behålla sin transparens.

Det är viktigt att välja en fasadtyp som passar byggnadens behov och som man har råd att underhålla.

Hur kan Perfecta hjälpa till vid fasadrenovering?

Vid fasadrenovering fungerar Perfecta Projektledning som ombud för styrelsen, vi upphandlar, driver och besiktar entreprenaden. Utöver projektledning ombesörjer också hyresgäst– och boendesamordning. Första steget i alla fastighetsprojekt är att utföra en så kallad förstudie.

Förstudien i samband med fasadrenovering besvarar följande frågeställningar:

 1. Status och typbestämande av fasaden?
 2. Finns det andra yttre bygginstallationer i behov av översyn?
 3. Typ av renoveringsbehov?
 4. Kräver åtgärderna bygglov?
 5. Hur akuta är åtgärderna?
 6. Hur ska åtgärderna handlas upp?
 7. Vad kan kostnaden förväntas bli?

Förfrågningsunderlag

Väljer ni att fortskrida med projektet så följer projektering av förfrågningsunderlag (FFU). I detta underlag förtydligas vad och hur projektet ska handlas upp och genomföras. Önskar ni genomföra en upphandling i konkurrens så fungerar förfrågningsunderlaget också som säkerhet för anbudsutvärdering. Ett alldeles för vanligt upphandlingsförfarande innebär att beställaren bjuder in ett antal olika anbudsgivare till platsbesök och frågar därefter efter om offerter. Vad som händer då är att varje anbudsgivare har sin egen uppfattning om vad ni som beställare behöver och lämnar anbud och avtalsvillkor efter eget tycke och smak, slutändan blir det således omöjligt att avgöra vilket anbud som är att föredra.

Upphandling

I våra upphandlingar lämnar anbudsgivarna uppgifterna i våra formulär som svar på förfrågningsunderlaget, inga egna anbudsmallar eller villkor accepteras således.

Kontraktering

Efter att ni som beställare valt entreprenör för fönsterrenoveringen tar vi fram ett entreprenadkontrakt, en detaljerad produktionstidplan, prestationsbaserad betalningsplan och säkerhet för entreprenaden och efterföljande garantitid.

Genomförande

När väl själva fasadrenoveringen startar ombesörjer vi på Perfecta Projektledning följande arbetsuppgifter:

 • Upprätta och administrera gemensam projektportal.
 • I förekommande fall vara delaktig på Totalentreprenörernas projekteringsmöten.
 • Hålla och protokollföra byggmöten.
 • I förekommande fall agera Kontrollansvarig PBL
 • Hålla försyn (dokumentation av arbetsområdet innan byggstart)
 • Konsultera i juridiska och ekonomiska frågeställningar.
 • Hantera och administrera Fråga – Svar
 • Hålla Förbesiktningar enligt Allmänna Bestämmelser kap 7 § 1.
 • Följa upp tid- och kvalitetsplaner.
 • Utföra löpande kvalitetskontroller.
 • Ekonomiuppföljning
 • Bedömningar av likställda ÄTA-förfrågningar.
 • I förekommande fall upprätta månatliga projektrapporter.
 • Hålla Slutbesiktning enligt Allmänna Bestämmelser kap 7 § 2.
 • Hålla eftersyn (avstämning från försyn)
 • I förekommande fall ansöka om Slutbesked
 • Hålla så kallad slutavräkning med entreprenör
 • Avlämning och slutrapportering till beställaren

Med Perfecta Projektledning som beställarombud kan ni som byggherre känna er trygga med att projektet blir färdigt i tid och till rätt pris. Kontakta oss redan idag på 08-54 90 38 90