Underhållsplan BRF

En underhållsplan BRF bevarar värdet på er fastighet och bostadsrättsförening. Vi på Perfecta, verksamma i Stockholm med omnejd, hjälper er BRF, Bostadsrättsförening, med upprättandet som specialister inom bygg- och fastighetsbranschen.

Underhållsplanering med underhållsplan

En underhållsplan dokumenterar och förutser framtida underhållsbehov för en fastighet. Den detaljerar specifika åtgärder, deras tidsplan och de förväntade kostnaderna.

Denna plan är avgörande för fastighetsägare och förvaltare då den fungerar som ett viktigt verktyg för att säkerställa långsiktig hållbarhet och effektiv förvaltning av fastigheten. Genom att i förväg identifiera och schemalägga nödvändiga åtgärder möjliggör planen inte bara smidig drift utan också kostnadseffektivitet genom att förhindra större skador och förbättra fastighetens totala livslängd.

Genom att följa en noggrant utarbetad underhållsplan kan fastighetsägare undvika oväntade kostnader och minska driftavbrott, vilket hjälper till att bevara och öka fastighetens värde över tiden.

Alla med ekonomiskt intresse i fastigheten värdesätter en etablerad och aktuell underhållsplan

Se även artikeln Vad är en underhållsplan? En guide för fastighetsägare och BRF

Hur länge sträcker sig en underhållsplan?

Underhållsplanen sträcker sig vanligtvis över en tidsram på 10 till 30 år framåt. Ju längre planen sträcker sig, desto bättre kan man förutse och hantera framtida underhållskostnader. Den fokuserar enbart på planerade renoveringar som stambyten och liknande åtgärder, vilket innebär att den inte tar med löpande reparationer eller oväntade händelser som vattenskador och skadegörelse. Genom att enbart adressera planerade behov ger den ökad kontroll över långsiktiga underhållsåtgärder och deras kostnader.

För att sammanfatta handlar en underhållsplan om vad som ska ska göras, när det ska utföras och kostnaden för detta.

Underhållsplan och vad den innebär

  • Underhållsplanen är föreningens viktigaste styrdokument.
  • Den redogör för åtgärderna och kostnaderna.
  • Planeringen förebygger katastrofer och onödiga utgifter.
  • Den bibehåller driftkostnaderna på en rimlig nivå.
  • Underhållsplanering påverkar fastighetens försäkringspremie.
  • Både trivsel och värdet ökar för bostadsrätterna

Perfecta kan hjälpa er med att upprätta en underhållsplan

Vi på Perfecta Projektledning kan hjälpa er BRF att upprätta en underhållsplan.

Vad kan vi förvänta oss att Perfectas underhållsplan inkluderar för information?

Som fastighetsförvaltare är det avgörande att ha insyn i kommande underhållskostnader och lika viktigt är att ha kännedom om när dessa åtgärder bör planeras. När dessa två parametrar är kända, kan programmet beräkna en rekommenderad årlig budget. Dessutom kan man integrera planerade investeringsprojekt och erhålla kostnader per kategori eller byggnad.

Ändra och uppdatera underhållsplanen i realtid

Det är möjligt att justera och uppdatera planens omfattning direkt. Önskar ni information om årets planerade åtgärder eller fastighetens totala underhållskostnader under hela dess livslängd? Då är det bara ett knapptryck bort. I princip kan man inkludera vilka parametrar som helst, så länge man har information om mängd, kostnad per enhet och teknisk livslängd!

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till oss för att få svar på eventuella frågor och önskemål.

Underhållsplan för BRF, bostadsrättsföreningar

Vi har specialiserat oss på att hjälpa BRF, bostadsrättsföreningar, med att upprätta en underhållsplan. Traditionella förvaltningsbolag kan löpande sköta ekonomisk och teknisk förvaltning, men de saknar ofta kompetens och erfarenhet inom andra områden. Emellertid önskar många förening hjälp med just andra områden. Därför fyller Perfecta luckan. Med vårt breda byggtekniska kunnande och stora erfarenhet av att driva projekt i bygg- och fastighetsbranschen är vi den perfekta samarbetspartnern för bostadsrättsföreningar.

Varför behöver er BRF en underhållsplan?

Att bevara värdet på er BRF, bostadsrättsförening, är i flera avseenden avgörande. En välstrukturerad underhållsplan är nyckeln. Den förebygger katastrofer och onödiga utgifter genom att minimera risken för likviditetsbrist och dyra lån. Dessutom resulterar en välskött fastighet i lägre försäkringspremier, vilket är ett direkt resultat av dokumenterat gott skick för stammar, elinstallationer och våtrum.

Underhållsplanen som grundstomme i er föreningsekonomi

För många bostadsrättsföreningar saknar underhållsplanen den uppmärksamhet den förtjänar. Ändå är det detta dokument som utgör grundstenen i föreningens ekonomi.

Det är planeringen som utgör grundstenen i föreningens ekonomi. Därför utgör underhållsplanen det mest betydelsefulla styrdokumentet. Emellertid saknar många BRF, bostadsrättsföreningar, detta viktiga verktyg. Förr eller senare blir det nödvändigt att lägga om taket, byta eller renovera vatten- och avloppsledningar samt underhålla fasaden och innergården.

Underhållsplan är ett styrdokument för att se till att rätt underhållsinsatser görs vid rätt tidpunkt, så att ni bevarar värdet på er fastighet. Vi kan ta fram en plan för er fastighet och även hjälpa till med andra tjänster.

Vårt mål är att hjälpa er att se framåt och förutse de nödvändiga åtgärderna för att bevara fastighetens värde. Oavsett om det är takomläggning, vattenledningsrenovering eller fasadunderhåll – en genomtänkt underhållsplan säkerställer att rätt insatser görs vid rätt tidpunkt.

Vår expertis – er framtidssäkring

Perfecta är er dedikerade partner med bred erfarenhet inom byggteknik och projektledning inom fastighetsbranschen. Vi erbjuder inte bara kompetens inom underhållsplanering utan kan även stötta er med andra viktiga tjänster. Vår målsättning är att ge er förening fullständig kontroll över er fastighet och samtidigt minimera behovet av dyra akuta åtgärder.

Underhållsplanering fungerar som en kostnadseffektiv försäkring

Föreningen får fullständig kontroll tack vare en effektiv underhållsplanering. Dessutom minimerar den behovet av dyra akuta insatser. Planen förhindrar försämrad likviditet och onödigt dyra lån. Trots att utarbetandet av en underhållsplan är relativt enkelt och inte särskilt kostsamt, utgör den en billig ”försäkring” jämfört med alternativet att sakna en sådan plan.

Kontakta oss för en framtidsinriktad underhållsplan

Låt oss tillsammans skapa en underhållsplan som säkerställer er bostadsrättsförenings långsiktiga ekonomi. Kontakta Perfecta idag för en skräddarsydd lösning som håller er fastighet i toppskick och som skapar en tryggare ekonomisk framtid.

Era representanter, och er fastighets framtid förtjänar en väl upprättad underhållsplan– och vi finns här för att hjälpa er!

Thomas Stertman besvarar era frågor om underhållsplan

Kontakta Thomas Stertman, Perfecta Projektledning, för ytterligare information om underhållsplan

Digital underhå¨llsplan med Planima
Underhållsplan i Planima med Perfecta Projektledning

Underhållsplan i Planima

Perfecta Projektledning skapar webbaserade underhållsplaner i Planima, det ledande verktyget för smidig planering på marknaden. Du kommer igång på några minuter, samarbetar enkelt direkt i webbläsaren och har full kontroll över fastigheten och ekonomin. Välj det alternativ som passar dig bäst: prenumerera månadsvis för både tjänst och verktyg eller låt oss skapa planen åt dig och prenumerera sedan direkt på verktyget via Planima. Kontakta oss för mer information

Läs om Planima och ladda ner vårt informationsblad som PDF, digital underhållsplan med Planima.

Lagkrav på underhållsplan för nya Bostadsrättsföreningar

En ny lag trädde i kraft den 1 januari 2024.   Denna lag påverkar hur nystartade bostadsrättsföreningar ska hantera sin ekonomiska planering. Enligt Bostadsrättslagen 3 kapitel 1 a §, införs ett lagstadgat krav som innebär att nya bostadsrättsföreningar måste utarbeta en detaljerad underhållsplan med en tidshorisont på 50 år.

Paragrafen lyder följande: ”1 a § Den ekonomiska planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av bostadsrättsföreningens verksamhet på kort och lång sikt, däribland uppgifter om föreningens fastighet, kostnader och finansiering samt en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys.

Av planen ska det också framgå om förutsättningarna för registrering enligt 1 kapitel 5 § är uppfyllda.

I den ekonomiska planen ska det ingå en teknisk underhållsplan som visar fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov de kommande 50 åren. Lag (2022:1026).”

Det är viktigt att notera att detta krav enbart gäller för bostadsrättsföreningar som bildas efter den angivna datumen. Vidare finns det för närvarande inget specifikt lagkrav som kräver att befintliga BRF upprättar en underhållsplan.

Även om det inte finns något uttryckligt lagkrav för befintliga bostadsrättsföreningar. Emellertid kan det vara klokt att överväga att utarbeta en sådan plan ändå. Att ha en underhållsplan kan vara en värdefull och praktisk resurs för att följa lagen och säkerställa att föreningen kan hantera underhåll och investeringar på ett långsiktigt och ekonomiskt hållbart sätt. Idag ställer redan banker och låneinstitut krav på underhållsplan för att låna ut pengar till en bostadsrättsförening.

Underhållsplan blir lagkrav