Elstigarbyte

Vilka konsulttjänster kan Perfecta erbjuda vid elstigarbyte?

Vad är vitsen med att byta elstigare?

Det kablage som går mellan huvudcentral och lägenheter kallar man ofta för elstigare. Att byta dessa stigare i en fastighet med äldre elinstallationer innebär ofta ett stort lyft, inte bara rent funktionsmässigt då det även bidrar till ökad säkerhet och effektivare energianvändning.

Många installationer, framför allt i äldre byggnader, är inte projekterade att klara av dagens krav, varken vad gäller belastning eller säkerhet. Vi nyttjar idag betydligt fler elektriska apparater i våra hushåll än när hus som är äldre än fyrtio år byggdes. Dagens EU-standard kräver till exempel att samtliga uttag ska vara jordade, i många äldre hus kan det därför vara hög tid att renovera elsystemet. De boende kan efter en renovering ha fler apparater igång samtidigt utan irriterande funktionsstörningar eller säkringar som går. I övrigt så minskar brandrisken avsevärt vid byte av elsystem.

När ska man byta elstigare?

Ofta kan det vara lämpligt att passa på att byta ut elstigarna under ett stambyte, då man i detta skede ändå berör de ytrymmen som belastas vid elsystemsrenovering. I andra fall kan det dock vara nödvändigt att byta elstigare ändå, det kan bero på att man som nyttjare upplever funktionsstörningar. Det kan också vara ett önskemål från medlemmarna om att byta ut spishällar, ugnar, disk- och tvättmaskiner, som kan kräva 3-fas.

Elsäkerhetsverket uppmanar alla fastighetsägare att byta till jordade installationer.

Elstigarbyte är komplexa projekt med stora arbetsmiljöutmaningar (fastighetsägarens ansvar). Vi på Perfecta Projektledning har lång erfarenhet av komplicerade projekt och erbjuder ett flertal olika tjänster i sammanhanget.

Hur går processen till vid ett elstigarbyte?

Alla våra projekt inleds av en så kallad förstudie, syftet med denna rapport är att belysa projektets kvalifikationer och fungera som beslutsunderlag.

Frågeställningar som besvaras är följande:

 • Status på befintliga installationer?
 • Kräver åtgärderna bygglov eller anmälan till Byggnadsnämnden?
 • Hur akuta är åtgärderna?
 • Ska byggherren eller entreprenören detaljprojektera?
 • Hur ska åtgärderna handlas upp?
 • Vad kan kostnaden förväntas bli?

Projektering av FFU

Efter avslutad förstudie är det dags att ta fram ett förfrågningsunderlag. Syftet med FFU är, dels att erbjuda kalkylerbarhet för anbudsgivarna och dels göra anbuden jämförbara. Att upphandla utan ett ordentligt projekterat förfrågningsunderlag är inget vi rekommenderar då risken för egna upplägg och därav divergerande prisbilder är alltför påtaglig.

Ett förfrågningsunderlag framtaget av oss består av följande dokument:

 • Anbudsinfordran: en inbjudan till anbudsgivare med översiktlig information om projektet.
 • Administrativa Föreskrifter: avtalsvillkor för entreprenaden.
 • Tekniska beskrivningar för BYGG och EL: en beskrivning av arbetsutförandet med AMA-koder och vilka byggnormer som ska gälla för entreprenaden.
 • Ritningar och andra handlingar (se under stycket om Startbesked, här nedan).
 • Anbudsformulär: ett digitalt dokument där anbudslämnaren anger priser och övrig erforderlig information.

Upphandling

En viktig del i upphandlingen är att bjuda in anbudsgivarna till visning och besiktning av arbetsområdet (enligt kap 1 § 7 i Allmänna Bestämmelser), detta ombesörjer givetvis vi på Perfecta. Efter anbudstidens utgång är det dags att granska och sammanställa samtliga inkomna anbud. Detta dokument kallar vi för ”anbudsutvärdering”. Syftet med anbudsutvärderingen är att tydliggöra och förenkla valet av anbudsgivare för beställaren.

Kontraktering

När ni har valt entreprenör är det dags för kontraktering där vi tar er igenom processen med upphandlingsmöte, förhandling och upprättande av entreprenadkontrakt, tillsammans med tidplan, betalningsplan och säkerhet för entreprenaden och efterföljande garantitid.

Genomförande av elstigarbyte

När väl entreprenaden går igång kommer vi i egenskap av styrelsens ombud ta över som beställare och ombesörjer arbetsuppgifter som:

 • Upprätta och administrera gemensam projektportal.
 • I förekommande fall vara delaktig på Totalentreprenörernas projekteringsmöten.
 • Upprätta informationsportal.
 • Hålla och protokollföra byggmöten.
 • Hålla försyn (dokumentation av arbetsområdet innan byggstart)
 • Konsultera i juridiska och ekonomiska frågeställningar.
 • Hantera och administrera Fråga – Svar
 • Hålla Förbesiktningar enligt Allmänna Bestämmelser kap 7 § 1.
 • Följa upp tid- och kvalitetsplaner.
 • Utföra löpande kvalitetskontroller.
 • Ekonomiuppföljning
 • Bedömningar av likställda ÄTA-förfrågningar.
 • I förekommande fall upprätta månatliga projektrapporter.
 • Hålla Slutbesiktning enligt Allmänna Bestämmelser kap 7 § 2.
 • Hålla eftersyn (avstämning från försyn)
 • Hålla så kallad slutavräkning med entreprenör
 • Avlämning och slutrapportering till beställaren

Önskar ni ett problemfritt elstigarprojekt i tid och till rätt pris – tveka inte att kontakta oss redan idag!

Kostnadsfri offert

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri offert. Ring 08-54 90 38 90 eller maila!