Solcellsanläggningar

Vilka konsulttjänster kan Perfecta erbjuda kring solcellsanläggning?

Är ni trötta på skenande elkostnader? Lösningen kan vara att investera i en solcellsanläggning.

Innan ett investeringsbeslut kan tas så bör man göra en så kallad förstudie.

Förstudie

Förstudiens syfte är bland annat att ta reda på fastighetens förutsättningar. Rapporten besvarar följande frågeställningar:

 • Takets förutsättningar för solceller?
 • Fastighetens position och ev. skuggningar?
 • Behöver taket underhålls- eller kompletteringsåtgärder?
 • Finns det närliggande utrymmen för tillkommande elsystem?
 • Vad kan en anläggning komma att producera i ert fall?
 • Vad kan en anläggning komma att kosta?

Förstudierapporten är som sagt tänkt att fungera som beslutsunderlag för en eventuell investering. I vissa fall utgör fastighetens förutsättningar en begränsning av ekonomiska incitament för solcellsanläggning, i dessa fall rekommenderar vi att avvakta den tekniska utvecklingen.

I de fall ni som beställare önskar gå vidare så tar nästa steg vid, projektering av förfrågningsunderlag.

Upphandling

Förfrågningsunderlag, (FFU).

Syftet med ett förfrågningsunderlag är bland annat att göra åtgärderna kalkylerbara för en anbudsgivare. Detta underlag är också till för att göra anbuden jämförbara, som kan vara svårt utan ett ordentligt projekterat FFU.

Förfrågningsunderlaget består av:

 • Anbudsinfordran
 • Administrativa Föreskrifter.
 • Tekniska beskrivningar för varje yrkesgrupp.
 • Eventuella utredningar.
 • Ritningar.
 • Anbudsformulär

När samtliga anbudsgivare har lämnat sina anbud så gör Perfecta en så kallad anbudsutvärdering. Detta dokument fungerar som beslutsunderlag för er som beställare att välja generalentreprenör utifrån. Vanligtvis går det till som så att beställaren väljer ut en av anbudsgivarna att inleda förhandling med. Går upphandlingsmötet som planerat upprättar vi ett kontraktsförslag som båda parter får signera.

Genomförande av åtgärderna

Efter avslutad upphandling så är det dags att påbörja produktionen. Produktionsfasen inleds oftast med en så kallad försyn där syftet är att dokumentera arbetsområdet innan arbetena startar. Perfecta tar i denna fas över rollen som beställare och driver entreprenaden in i mål. Vi utför arbetsuppgifter så som:

 • Upprätta och administrera gemensam projektportal.
 • I förekommande fall vara delaktig på Totalentreprenörernas projekteringsmöten.
 • Hålla och protokollföra byggmöten.
 • Hålla försyn (dokumentation av arbetsområdet innan byggstart)
 • Konsultera i juridiska och ekonomiska frågeställningar.
 • Hantera och administrera Fråga – Svar
 • Följa upp tid- och kvalitetsplaner.
 • Utföra löpande kvalitetskontroller.
 • Ekonomiuppföljning
 • Bedömningar av likställda ÄTA-förfrågningar.
 • I förekommande fall upprätta månatliga projektrapporter.
 • Hålla Slutbesiktning enligt Allmänna Bestämmelser kap 7 § 2.
 • Hålla eftersyn (avstämning utifrån försyn)
 • Hålla så kallad slutavräkning med entreprenör
 • Avlämning och slutrapportering till beställaren

Hur går du vidare?

Kontakta oss redan i dag för ett problemfritt projekt! Ring 08-54 90 38 90 eller mejla.