Entreprenadbesiktning vid nybyggnation och renovering

Entreprenadbesiktning är en viktig kontrollfunktion som säkerställer att de avtalade kontraktsarbetena är gjorda. Perfecta Projektledning har godkända och kunniga besiktningsmän för entreprenadbesiktningar.

Vad kontrolleras vid entreprenadbesiktningen?

Vid en entreprenadbesiktning kontrolleras att alla avtalade arbeten verkligen utförts. Entreprenadbesiktningen görs därför alltid gentemot de handlingar och avtal som ligger till grund för en entreprenad. Således krävs underlag som beskriver vad parterna har avtalat, såväl innan entreprenadarbetena påbörjats som under arbetets gång.

Till nytta för såväl beställare som entreprenör

Både beställaren och entreprenören får en bekräftelse på vad som är godkänt och vad som eventuellt återstår att åtgärda i entreprenaden. Både entreprenör och beställare ska få möjlighet att närvara vid besiktningen och ge sin syn på eventuella fel och brister.

Efter besiktningen upprättas protokoll som distribueras till alla parter.

Olika typer av besiktningar för olika delar i ett projekt

Olika delar i ett byggprojekt kräver olika besiktningar. De besiktningar vi utför är:

  • Förbesiktning
  • Särskild besiktning
  • Slutbesiktning
  • Efterbesiktning

Vi utför däremot inte överlåtelsebesiktningar vid fastighetsförvärv.

Vid entreprenadbesiktningen är besiktningsmannens uppgift att på objektiva grunder undersöka och bedöma entreprenadens kontraktsenlighet.

Våra erfarna och yrkeskunniga besiktningsmän ska bedöma om entreprenaden följer kontraktet. De har en helt oberoende ställning och ser till eventuella problem från bägge sidor – med såväl teknisk och juridisk kompetens som med erfarenhet och omdöme.

Anlita besiktningsman till entreprenadbesiktning

Genom att låta en oberoende part – en besiktningsman – besiktiga det utförda arbetet får du en tydlig bild av om byggprojektet följer ingångna avtal och kontrakt.

Vid större entreprenader är åtagandena i allmänhet bättre reglerade i rambeskrivningar, tekniska avtal och allmänna föreskrifter och i allmänhet görs ofta både förbesiktning och slutbesiktning.

För privatpersoner brukar entreprenadbesiktning bli aktuell först när det uppstår frågor om vad som är avtalat. I dessa fall fungerar även konsumenttjänstlagen som ett skydd.

Ett besiktningsutlåtande är ett juridiskt dokument men är för den skull inte skrivet i sten då entreprenören kan bestrida detta. Då går ärendet till en så kallad Överbesiktning. Notera att vi inte utför överlåtelsebesiktning utan enbart besiktning av utförda arbeten.

Varför entreprenadbesiktning kan vara komplicerat

Före en entreprenadbesiktning har vi relativt kort tid på oss att läsa in oss på projektet och göra oss en tydlig bild av den ursprungliga överenskommelsen – vad som har beställts och enligt vilken kontraktsform. Det kan till exempel gälla:

  • Vad som avtalats och inom vilka toleranser – angivelser och rådtexter – är utförandet gjort

Det finns också olika avtalsformer såsom:

  • Konsumententreprenad
  • Utförandeentreprenad
  • Totalentreprenad
  • Delad entreprenad (kontrakt med flera olika entreprenörer)
  • Generalentreprenad (kontrakt med en huvudentreprenör)

Nödvändiga handlingar kommer ofta till oss väldigt sent, vilket kan fördröja och försvåra arbetet för oss. Normalt gör man besiktningen utifrån den ursprungliga överenskommelsen. Men om det skett förändringar räcker inte denna utan vi behöver då tillgång till alla ändringar och extrabeställningar som gjorts under byggprojektet. Det är tyvärr ganska vanligt att dessa handlingar saknas och leder till att vårt arbete kompliceras.

Hur går du vidare?

Är du intresserad av en lösning för hela eller delar av ert fastighetsunderhåll? Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Vad innebär en entreprenadbesiktning

Våra kunniga besiktningsmän ska bedöma om entreprenaden följer kontraktet enligt byggreglerna. De har alltså en oberoende ställning och ser eventuella problem från bägge sidor, med teknisk och juridisk kompetens tillsammans med erfarenhet och omdöme.