kontrollansvarig

Kontrollansvarig vid nybyggnation och renovering

Söker du en kontrollansvarig enligt PBL? Kontrollansvarig kallades tidigare kvalitetsansvarig. Våra projektledare är certifierade för såväl normala som mer komplicerade ärenden. Låt oss ta hand om ditt ärende från bygganmälan till slutbesiktning.

För att få lov att påbörja en byggnation kräver kommunen in en kontrollplan efter att du fått bygglov. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla de krav som ställs i lagar, förordningar och föreskrifter.

Vad är en kontrollansvarig? En kontrollansvarig är en person som är certifierad och har kunskap om plan- och bygglagen samt gällande förordningar. Det är den kontrollansvariges uppgift att se till att kontrollplanen upprättas, att samråd hålls med kommunen, att kontroller görs och att kommunen får de intyg och annan dokumentation som krävs. Den kontrollansvarige är kort och gott byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen.

Anlita en certifierad kontrollansvarig

När behövs kontrollansvarig? Vid byggnadsarbeten som kräver bygg- rivnings- eller marklov ska byggherren enligt plan- och bygglagen utse en certifierad kontrollansvarig. Du kan också behöva anlita en kontrollansvarig om en byggnad ska ändras, exempelvis om ändringen berör bärande delar.

Ökad säkerhet – målet för byggherre, kontrollansvarig och myndighet

Du behöver ingen kontrollansvarig för små ändringar av hus med en eller två bostäder eller åtgärder på eller i uthus, garage och andra små byggnader om inte byggnadsnämnden beslutar att det behövs.

Kontrollansvarig behövs inte heller för åtgärder som inte kräver bygglov eller bygganmälan.

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på om du behöver en kontrollansvarig.

Tre saker att tänka på:

Välj en certifierad kontrollansvarig med gedigen erfarenhet av byggprocessen.
Det är idag ett krav att kontrollansvariga är certifierade. En kontrollansvarig som kan branschen och besitter god kunskap om plan- och bygglagen samt gällande förordningar, effektiviserar kontrollen och därmed genomförandet av ditt projekt.

Perfecta Projektlednings projektledare har all den kompetens som krävs för alla typer av ärenden – även de riktigt komplicerade.

Låt den kontrollansvarige komma in så tidigt som möjligt i processen.
Det är en stor fördel om den kontrollansvarige är med redan i projekterings- eller idéstadiet. Då görs viktiga vägval som har betydelse för den efterföljande kontrollen.

Ha en tydlig kommunikation hela vägen.
Med rak kommunikation mellan alla parter flyter samarbetet smidigt, alla inblandade får den information de behöver och risken för missförstånd minimeras.

Likaledes bör kontrollplanen utformas så tydligt som möjligt – den blir då lättare att följa och du får en effektivare process.

Kontrollplanen är ett arbetsverktyg

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om:

 • Vilka kontroller som ska göras och vad dessa ska avse
 • Vem som ska utföra kontrollerna
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
 • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra samt när besöken bör ske
 • Vilken typ av farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
 • På vilket sätt farligt avfall samt annat avfall ska tas omhand
 • Kontrollansvarig – En certifierad samarbetspartner

Numera krävs att alla kontrollansvariga är certifierade, har fått riksbehörighet från ackrediterat organ eller godkänts av byggnadsnämnden. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden som ska kontrolleras. Omfattningen av uppdraget kommer vi överens om med byggherren i varje enskilt fall. Perfecta Projektlednings projektledare är certifierade för allt från bygganmälan till slutbesiktning.

Vad kostar det att anlita en kontrollansvarig?

Kostnaden för en kontrollansvarigs tjänster varierar utifrån hur omfattande bygget eller renoveringen som ska granskas är. Stirra dig inte blind på kontrollansvarigs arvode då en kompetent och erfaren kontrollansvarig i slutänden är väl värd varje krona.

Projektets storlek påverkar kontrollansvarigs pris

Kostnaden för en certifierad kontrollansvarig inom bygg och projektering är avhängigt om det är ett projekt av normal art eller ett större och mer komplext projekt. För att göra en korrekt kostnadsuppskattning av kontrollansvarigs pris behöver man mer information om det specifika projektet.

En kontrollansvarigs prislista är svårt att sätta exakt men som riktlinje tar Perfecta Projektledning 35 000 kr exklusive moms för en kontrollansvarig enligt PBL – för uppdrag gällande normal art.

Större projekt innebär mer arbete för den kontrollansvarige och därmed ökar priset.

Faktorer som påverkar priset är till exempel antalet besök som kontrollansvarig behöver göra för att säkerställa att kontrollen genomförs enligt kontrollplanen.

Våra kontrollansvariga har den kompetens som krävs för att göra processen effektiv och smidig för alla parter – byggherren/beställaren, entreprenörerna och byggnadsnämnden. Ingen tjänar på att slarva med vare sig förarbetet, kontrollplanen, produktionen eller slutkontrollen av byggprojektet.

Av erfarenhet vet vi att man uppnår bäst kvalitet och kostnadseffektivitet när kontrollansvarig är med från början i processen och som partner eller rådgivare till byggherren.

Bättre prisbild då kontrollansvarigas uppdrag samordnas med entreprenadbesiktningen

När du anlitar en av våra kontrollansvariga får du inte bara ansvarsfull rådgivning och adekvat hjälp med pappersarbetet och byråkratin – Du får även en besiktningsman som redan kan ditt byggprojekt utan och innan.

Genom att det är samma person som har kontrollansvaret och utför entreprenadbesiktningen effektiviseras processen och det blir en lägre kostnad för beställaren.

Olika behov påverkar pris för kontrollansvarig

Behovet hos byggherren/beställaren av att ha kontrollansvarigs kompetens och stöd under byggprocessen varierar. Om det finns ett stort behov av kontrollansvarigs specialkompetens utöver det som krävs, är det en faktor som kan komma att påverka priset.

Hur går du vidare?

Är du intresserad av en lösning för hela eller delar av ert fastighetsunderhåll? Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Vad gör en kontrollansvarig?

 • Upprättar ett förslag till kontrollplan i samarbete med byggherren
 • Ser till att kontrollplanen följs samt att nödvändiga kontroller utförs
 • Närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 • Dokumenterar sina byggplatsbesök och noterar iakttagelser som kan vara viktiga vid utvärderingen inför slutbesked

Den kontrollansvariges roll är inte att själv göra några kontroller av byggnaden, utan att vara den som ser till att kontrollerna utförs enligt kontrollplanen. Den kontrollansvarige ser också till att kontrollerna blir dokumenterade så att de kan redovisas för myndigheterna.

Den kontrollansvariges funktion är att vara byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen.