Dränering

Perfecta erbjuder konsulttjänster vid dränering och isolering av husgrund

I många fall kan det för hus med källare behövas en anläggning som leder bort smält- och grundvatten för att förhindra fuktinträngning i konstruktionen. Denna åtgärd kallas ofta för dränering. Har er fastighet en uppdaterad underhållsplan? Om inte, läs mer om Underhållsplan.

Förstudie

Dränering med Perfecta som beställarombud inleds alltid med en så kallad förstudie. Syftet med förstudien är att besvara ett antal frågeställningar:

 1. Vad gäller i kommunen med omhändertagande av dagvatten?
 2. Schaktdjup?
 3. Geoteknisk undersökning för att fastställa markförhållandena.
 4. Finns det andra yttre underhållsåtgärder att beakta i sammanhanget?
 5. Ändringar avseende befintliga markinstallationer i samband med markåterställning?
 6. Typ av teknisk lösning?
 7. Hur ska entreprenaden upphandlas?
 8. Vad kan kostnaden förväntas bli?

Förfrågningsunderlag

Efter avslutad förstudie är det dags att fatta beslut om genomförande. Om beställaren/byggherren väljer att fullfölja projektet tar vi fram ett förfrågningsunderlag som består av:

 1. Anbudsinfordran: en inbjudan till anbudsgivare med översiktlig information om projektet.
 2. Administrativa Föreskrifter: avtalsvillkor för entreprenaden.
 3. Tekniska beskrivningar för varje yrkesgrupp: en beskrivning av arbetsutförandet med AMA-koder och vilka byggnormer som ska gälla för entreprenaden.
 4. Ritningar och eventuella skisser.
 5. Anbudsformulär: ett digitalt dokument där anbudslämnaren anger priser och övrig erforderlig information.

Upphandling

När förfrågningsunderlaget är godkänt av er som beställare så tar upphandling av entreprenör vid. Upphandlingen kan vara riktad eller i konkurrens. Vanligast är konkurrensutsatt upphandling där vi tar fram ett antal olika anbudsgivare som bjuds in till platsbesök för utförliga besiktningar av arbetsområdet. Efter avslutad anbudstid granskar och sammanställer Perfecta anbuden till en så kallad anbudsutvärdering. Detta dokument fungerar som beslutsunderlag för er som byggherre. När ni valt anbudsgivare så kallar vi till ett upphandlingsmöte där vi går igenom anbudet och förfrågningsunderlaget för att fastställa att inget är oklart från entreprenörens sida. Är allt i sin ordning upprättar Perfecta ett förslag till entreprenadkontrakt.

Efter att båda parter har signerat kontraktet är det dags att upprätta en detaljerad produktionstidplan med tillhörande betalningsplan. I samband med att startmöte bokas går även en kallelse ut till informationsmöte med boende/hyresgäster.

Genomförande av dräneringsarbetena

Efter avslutad upphandling så är det dags att påbörja produktionen. Under själva utförandet av schakt- och dräneringsarbetena så driver vi på Perfecta Projektledning entreprenaden som ert ombud. Vi håller byggmöten, följer upp tidplaner, utför kvalitetskontroller, granskar fakturor och ÄTA förfrågningar. Utöver detta så utför vi även För- och Slutbesiktning av entreprenaden enligt Allmänna Bestämmelser.

Produktionsfasen inleds oftast med en så kallad försyn där syftet är att dokumentera arbetsområdet innan arbetena startar. Perfecta tar i denna fas över rollen som beställare och driver entreprenaden in i mål. Vi utför arbetsuppgifter så som:

 • Upprätta och administrera gemensam projektportal.
 • I förekommande fall vara delaktig på Totalentreprenörernas projekteringsmöten.
 • Hålla och protokollföra byggmöten.
 • Hålla försyn (dokumentation av arbetsområdet innan byggstart)
 • Konsultera i juridiska och ekonomiska frågeställningar.
 • Hantera och administrera Fråga – Svar
 • Följa upp tid- och kvalitetsplaner.
 • Utföra löpande kvalitetskontroller.
 • Ekonomiuppföljning
 • Bedömningar av likställda ÄTA-förfrågningar.
 • I förekommande fall upprätta månatliga projektrapporter.
 • Hålla Slutbesiktning enligt Allmänna Bestämmelser kap 7 § 2.
 • Hålla eftersyn (avstämning utifrån försyn)
 • Hålla så kallad slutavräkning med entreprenör
 • Avlämning och slutrapportering till beställaren

Kostnadsfri offert

Önskar ni ett smärtfritt projekt i tid och till rätt pris – tveka inta att kontakta oss för en kostnadsfri offert! Mejla eller ring oss på 08-54 90 38 90!