stamrenovering bostadsrätt

Vilka konsulttjänster kan Perfecta erbjuda vid lokalförädling?

Har ni outnyttjade lokaler i fastigheten? Vi på Perfecta Projektledning har kompetensen och erfarenheten att hjälpa er genom hela processen!

Förstudie

Första steget är att genomföra en så kallad förstudie. Alla projekt hos oss inleds av en utredning där vi tar reda på förutsättningar och eventuella begränsningar. Frågeställningar som besvaras är:

 1. Kan lokalen och fastigheten uppfylla tillgänglighetskraven i PBL?
 2. Kan lokalen uppfylla dagens krav på bostad?
 3. Kan befintliga system försörja lokalen/bostaden med nödvändiga installationer?
 4. Finns det underhållsåtgärder att beakta i samband med ombyggnationen?
 5. Krävs det bygglov eller räcker det med anmälan?
 6. Hur ska entreprenaden handlas upp?
 7. Vad kan kostnaden förväntas bli?

Med förstudien som beslutsunderlag kan ni som byggherre fatta beslut om lokalförädlingen ska realiseras eller ej.

Handlingar för bygglov/anmälan

Väljer ni att fortskrida med projektet så är nästa steg att ta fram handlingar för bygglov/anmälan. Det som initialt brukar krävas av byggnadsnämnden är:

 • Planritning (A)
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Uppgifter om Kontrollansvarig
 • Tillgänglighetsutlåtande

Förfrågningsunderlag

Efter erhållet bygglov är det dags att börja projektera fram handlingar för ett förfrågningsunderlag (FFU). Ett FFU består av följande handlingar:

 • Anbudsinfordran: en inbjudan till anbudsgivare med översiktlig information om projektet.
 • Administrativa Föreskrifter: avtalsvillkor för entreprenaden.
 • Tekniska beskrivningar för varje yrkesgrupp: en beskrivning av arbetsutförandet med AMA-koder och vilka byggnormer som ska gälla för entreprenaden.
 • Ritningar och andra handlingar (se under stycket om Startbesked, här nedan).
 • Anbudsformulär: ett digitalt dokument där anbudslämnaren anger priser och övrig erforderlig information.

Startbesked från kommunen

Innan vi kan gå ut på förfrågan så bör man inhämta Startbesked från kommunen. För Startbesked kommer det att behövas följande handlingar ur förfrågningsunderlaget:

 • Brandskyddsbeskrivning
 • Fuktskyddsbeskrivning
 • Intyg om dimensioneringskontroll
 • Konstruktionsritning
 • Förslag till kontrollplan
 • Utlåtande av ljudkonsult
 • Statikberäkningar
 • U-värde för klimatskal
 • VVS-ritningar (VA och V)

Upphandling

När vi har erhållit ett Startbesked är det klart för att gå ut på förfrågan i konkurrens. En viktig del i upphandlingen är att bjuda in anbudsgivarna till visning och besiktning av arbetsområdet (enligt kap 1 § 7 i Allmänna Bestämmelser), detta ombesörjer givetvis vi på Perfecta. Efter anbudstidens utgång är det dags att granska och sammanställa samtliga inkomna anbud. Detta dokument kallar vi för ”anbudsutvärdering”. Syftet med anbudsutvärderingen är att tydliggöra och förenkla valet av anbudsgivare för beställaren. När ni har valt entreprenör tar Perfecta fram ett entreprenadkontrakt, detaljerad produktionstidplan och prestationsbaserad betalningsplan.

Produktionsfas

Efter kontraktering av entreprenörer tar produktionsfasen vid. I denna fungerar Perfecta Projektledning som ombud för styrelsen i allt som rör projektet. Det kan vara:

 • Upprätta och administrera gemensam projektportal.
 • I förekommande fall vara delaktig på Totalentreprenörernas projekteringsmöten.
 • Vid behov upprätta informationsportal (i projekt som berör boende och hyresgäster).
 • Hålla och protokollföra byggmöten.
 • I förekommande fall agera Kontrollansvarig PBL
 • Hålla försyn (dokumentation av arbetsområdet innan byggstart)
 • Konsultera i juridiska och ekonomiska frågeställningar.
 • Hantera och administrera Fråga – Svar
 • Hålla Förbesiktningar enligt Allmänna Bestämmelser kap 7 § 1.
 • Följa upp tid- och kvalitetsplaner.
 • Utföra löpande kvalitetskontroller.
 • Ekonomiuppföljning
 • Bedömningar av likställda ÄTA-förfrågningar.
 • I förekommande fall upprätta månatliga projektrapporter.
 • Hålla Slutbesiktning enligt Allmänna Bestämmelser kap 7 § 2.
 • Hålla eftersyn (avstämning från försyn)
 • I förekommande fall ansöka om Slutbesked
 • Hålla så kallad slutavräkning med entreprenör
 • Avlämning och slutrapportering till beställaren

Kostnadsfri offert

Önskar ni ett smärtfritt projekt i tid och till rätt pris – tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri offert! Ring 08-54 90 38 90 eller maila!