Underhållsplanens omfattning

Här kan du läsa om underhållsplanens omfattning

Detta omfattas av underhållsplanen

I en underhållsplan planeras och beskrivs behovet av framtida renoveringar. Här beskriver vi de delar av fastigheten som brukar beröras i underhållsplanen.

Fasad

För att minimera kostnaderna för fasadunderhåll är det avgörande att aktivt övervaka både tak och fasader. Genom regelbunden övervakning kan vi upptäcka och åtgärda små skador innan de utvecklas till kostsamma problem. Fasaderna omfattar bland annat stuprör, balkonger, plåtdetaljer och dörrar.

Yttertak

Yttertak brukar ha underhållsintervaller på mellan 40 och 50 år. Dessa tak utsätts för tufft väder och kräver särskild uppmärksamhet vid snöskottning för att förhindra skador och därigenom undvika onödiga kostnader. Takområdet inkluderar takfönster, takluckor, skorstenar och ventilationssystem.

Fönster

Dåligt underhållna fönster stjäl betydande mängder energi. Underhållsintervallen varierar beroende på material och konstruktion och sträcker sig vanligtvis mellan 10 och 30 år.

Stammar

Vatten- och avloppsledningarna, stammarna, utgör en kritisk del av fastighetens infrastruktur och får ofta stort fokus vid fastighetsöverlåtelser. Renovering eller byte kan behövas vart 40:e till 50:e år. Värmestammar håller vanligtvis i 50% längre tid än vatten- och avloppsledningarna.

Stigare för el

Elstigarna, från märtartavlorna till lägenhetscentralerna, måste vara i gott skick för att undvika direkt brandrisk. En statuskontroll fastställer deras skick och identifierar eventuella åtgärder.

Hissar

Leverantören kontinuerligt underhåller hissarna, men större åtgärder som att byta hisskorg eller dörrar kan behöva göras med intervaller på 40–50 år.

Gårdsbjälklag

Även om gårdsbjälklag ofta hamnar i skuggan är de viktiga att underhålla i föreningar med innergårdar, garage, förråd och tvättstugor. Mindre åtgärder kan behövas inom 20–30 år medan mer omfattande underhåll, som att vårda bjälklaget, kan vara aktuellt vart 50:e år.

Ventilation

Regelbunden granskning av fastighetens luftbehandlingssystem är av yttersta vikt då detta ofta förbises vid underhåll. Olika typer av ventilation inkluderar självdrag (S), frånluft (F), frånluftsåtervinning (FX) samt från- och tilluftsåtervinning (FTX).

Tvättstuga

Alla områden och utrustning i tvättstugan genomgår och dokumenteras i underhållsplanen.

Allmänna utrymmen och lokaler

Det är föreningens ansvar att underhålla källarutrymmen, föreningslokaler och eventuella uthyrningslokaler för att säkerställa deras skick och funktion.

Läs även om de 8 steg som ingår i upprättandet av en underhållsplan.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till oss för att få svar på eventuella frågor och önskemål.