BAS-P, byggarbetsmiljösamordnare

Sedan 2009 ska den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P). Perfecta har flera utbildade byggarbetsmiljösamordnare.

Vad gör en BAS-P?

Den som byggherren har utsett till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P) enligt lagen ska självständigt ansvara för arbetsmiljöfrågor vid planering och projektering. Byggarbetsmiljösamordnaren ska:

  • se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas under hela planeringen och projekteringen
  • samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler.

Detta gäller i varje skede av planering och projektering, och såväl byggskedet som den framtida användningen. Byggarbetsmiljösamordnaren ska också bedöma om en arbetsmiljöplan behövs, och i så fall upprätta en sådan innan byggarbetsplatsen etableras. Arbetsmiljöplanen vidarebefordras sedan till BAS-U (se nedan) som reviderar planen och anpassar den efter den egna entreprenaden.

BAS-U

BAS-U innebär byggarbetsmiljösamordning under produktion. Det ingår vanligtvis inte i Perfectas tjänster eftersom den funktionen med fördel läggs på utförandeentreprenören.

Hur går du vidare?

Har du frågor om byggarbetsmiljösamordning eller vill du ha en kostnadsuppskattning? Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Byggarbetsmiljö­-
samordning är ett lagkrav.

Enligt arbetsmiljölagen (AML 1977:1160 kap. 3 § 6) ska byggarbetsmiljö-
samordnaren vara en juridisk eller fysisk person med tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet.