När behöver du anlita en kontrollansvarig?

Vid byggnadsarbeten som kräver bygg-, rivnings- eller marklov ska byggherren enligt plan- och bygglagen utse en certifierad kontrollansvarig. Du kan också behöva anlita en kontrollansvarig om en byggnad ska ändras, exempelvis om ändringen berör bärande delar.

Målet för byggherre, kontrollansvarig och myndighet är ökad säkerhet

Vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus eller åtgärder på/i uthus, garage och andra små byggnader behövs ingen kontrollansvarig om inte byggnadsnämnden beslutar att det behövs. En kontrollansvarig behövs inte heller för åtgärder som inte kräver bygglov eller bygganmälan. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på om du behöver en kontrollansvarig.

Tre saker att tänka på:

1. Välj en certifierad kontrollansvarig med gedigen erfarenhet av byggprocessen!

Alla kontrollansvariga måste idag vara certifierade. Med en kontrollansvarig som kan din bransch och har kunskapen om plan- och bygglagen och gällande förordningar effektiviserar du kontrollen och därmed genomförandet av ditt projekt. Perfectas projektledare har all den kompetens som krävs även för komplicerade ärenden.

2. Låt den kontrollansvarige komma in så tidigt som möjligt i processen!

Det är en stor fördel om den kontrollansvarige är med redan i projekterings- eller idéstadiet, för då görs viktiga vägval som har betydelse för den efterföljande kontrollen.

3. Ha en tydlig kommunikation hela vägen!

Med en rak kommunikation från början får alla parter den information de behöver och samarbetet blir smidigt. Vår erfarenhet är att samma sak gäller kontrollplanen som bör utformas så tydligt som möjligt. Då blir den både lättare att följa och kontrollera – och du får en effektivare process.

Vad gör en kontrollansvarig?

 • Upprättar ett förslag till kontrollplan i samarbete med byggherren.
 • Ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.
 • Närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
 • Dokumenterar sina byggplatsbesök och noterar iakttagelser som kan vara viktiga vid utvärderingen inför slutbesked.
 • Upprättar ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Den kontrollansvariges roll är alltså att se till att kontrollerna görs enligt kontrollplanen, men inte att själv göra några kontroller av byggnaden. Kontrollansvarige ser också till att kontrollerna blir dokumenterade, så att de kan redovisas för myndigheterna. Den kontrollansvarige är byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen.

Kontrollplanen – ett arbetsverktyg

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om:

 1. Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse.
 2. Vem som ska göra kontrollerna.
 3. Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden.
 4. Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske.
 5. Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till.
 6. Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

En certifierad samarbetspartner.

Idag måste alla kontrollansvariga vara certifierade; ha fått riksbehörighet från ackrediterat organ eller godkänts av byggnadsnämnden. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Perfectas projektledare är certifierade för allt från bygganmälan till slutbesiktning. Omfattningen av uppdraget kommer vi överens om med byggherren i varje enskilt fall.

Läs mer om kontrollansvarig

Hur går du vidare?

Vill du veta vad Perfecta kan hjälpa dig med i byggprojekteringsfasen? Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Generellt krävs det bygglov för att:

 • uppföra byggnader.
 • utföra tillbyggnader.
 • väsentligt ändra användningen (ändamålet) för en byggnad, ändra fasad- eller taktäckningsmaterial.
 • göra andra ändringar av byggnaden som avsevärt påverkar dess yttre utseende.

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem genom formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Skriv ditt sökord och tryck enter